وب گستر میانه
       
       

|  تجارت الکترونیکی  |  آموزش الکترونیکی  |  ثبت دامین  |  میزبانی وب  |  درباره ما  |  تماس با ما  |

 +98 423 2222372

 

 

آموزش پارتیشن بندی :

امیر صادقی 1 فروردین 84  
Amir@webgostarco.com  

     درس پنجم   

پارتيشن بندي

قسمت بندي ديسك سخت (Hard Disk )

اجراي Fdisk

اين برنامه براي پارتيشن بندي ديسك سخت بكارمي رود و همراه Dos وجوددارد

كاربردهاي اين برنامه به قرار زير است :

1-ايجاد پاريشن نخستين Dos

2-ايجاد پاريشن توسعه بافته Dos

3-ايجاد درايو منطقي

4-گزينش پارتيشن فعال

5-حذف پارتيشن

6-دريافت اطلاعات درباره پارتيشن

7-ارايه خدمات به چند سخت ديسك

نحوه به كار گيري Fdisk به گونه زير است:

Fdisk (مسير )

مسير محل وجود برنامه Fdiskرا نشان مي دهد و اگر نوشته نشود مسير كنوني يا مسيرهاي اعلام شده توسط اتخاذ مي شود .

از آنجا كه Fdisk اطلاعات روي ديسك را از ميان مي برد (اگر پارتيشن ها تغيير داده شود)پيش ازبكار گيري آن بايد از ديسك نسخه پشتيبان فراهم كرد.

بااجراي  Fdisk منوي اصلي زير پديدار ميشود: 

1.    Create Dos Partition or Logical Dos Drive

2.    Set active Partition

3.    Delete Partition or Logical Dos Drivr

4.    Display Partition information

براي گزينش هر منو بايد شماره آن را نوشت وكليد  Enter    را فشار داد .در هر جاي كار بافشردن كليد   Esc   مي توان به منوي پيشين برگشت.شماره اي كه در هر منو روبروي پيام Current fixed disk drive   نوشته شده استنشاگر شماره ديسك جاري است كه كامپيوتر تك ديسكي همواره يك است اما تغيير درايو كنوني در Fdisk درايو كنوني در خط فرمان را تغييرنمي د هد. به هنگام كار با Fdisk درايو كنوني همان درايو فیزيكي است نه درايومنطقي.

دريافت اطلاعات درباره  پارتيشن

باگزينه چهارم منوي اصلي ميتوان اطلاعاتي مانند وضعيت ؛ گونه واندازه پارتيشن را بد ست آ ورد اين اطلاعات بسته به گونه؛ شماره و اندازه هر پارتيشن متفاوت است و از موارد زير تشكيل ميشود.

Partition    حرف مربوط به نام درايو وشماره آن .

Status       اگر پارتيشن فعال باشد حرف A در آن نوشته مي شود(ACTIVE)

TYPE     گونه پارتيشن را نشان مي دهدPRIDOS (پارتيشن نخستين DOS )

Ext  dos   (پارتيشن توسعه يافته )Dosو non-Dos (پارتيشن غير Dos )

Volum label  بر چسب پارتيشن نحستين

Mbyte اندازه هر پارتيشن به مگا بايت

System سيستم فايلي كه در پارتيشن در حال كار است

Usage درصد از گنجايش ديسك كه ئر اختيار پارتيشن قرار گرفته است

اگر پارتيشن توسعه يافته داراي درايوهاي منطقي باشد سيستم مي پرسد كه آيا درايوهاي منطقي نمايش داده شود يا خير ، با فشردن كليد Y مي توان اطلاعات را نمايش داد

اين اطلاعات نيز بسته به درايو منطقي با هم فرق مي كنند و از موارد زير تشكيل شده اند .

Drv (حرف مربوط به درايو ) ، Volume Label (بر چسب درايو منطقي كه شايد خالي باشد) ، Mbyte (اندازه هر درايو منطقي به مگا بايت ) ، System (سيستم فايل استفاده شده درايو ) ، Usage (درصد فضايي از پارتيشن توسعه يافته DOS كه با درايو مورد نظر اختصاص يافته است).

ايجاد پارتيشن نخستين DOS

چنانچه ايجاد پارتيشن توسعه يافته DOS با درايو منطقي و DH پارتيشن غير DOS هم مورد نظر باشد پارتیشن نخستین DOS را نبايد به گونه اي ايجاد كرد كه همه فضاي ديسك را اشغال  كند .

به هر حال اندازه پارتيشن نخستين DOS چه همه فضاي ديسك را دربر گيرد ،چه بخشي از آن را ، نمي توان آنرا تغيير داد زيرا براي تغيير آن بايد پارتيشن كنوني را برداشت و پارتيشن تازه را ايجاد كرد ، برداشتن يك پارتيشن نيز به معني پاك شدن اطلاعات آن است ، پس نخست بايد از اطلاعات ديسك نسخه پشتيبان تهيه نمود .

اگر ديسك سخت داراي پارتيشن نباشد به روش زير مي توان براي آن پارتيشن نخستين ساخت

1-          گزينش انتخاب يك از منو اصلي FDISK

2-           فشردن كليد Enter تا گزينه يك منو بر گزيده شود و پيغام زير پديدار شود .

Do you wish to use the Maximum size for Primary Dod partition and Make the Partition active (Y/n) ..?[y]

3-          حرف Y را وارد كنيد (اگر حرف n  وارد شود پارتيشن نخستين همه گنجايش ديسك را در بر نخواهد گرفت )در اين صورت FDISK يك پارتيشن نخستين به گنجايش كل فضاي ديسك پديد مي آورد. اگر كامپيوتر تك ديسك باشد پيام زير پديدار مي شود:

System Will now restart

Insert Dos System diskette into drive A:

Press any key when ready

4-گذاشتن ديسك راه انداز در درايو A و فشردن يك كليد.

پس از پارتيشن بندي بايد با دستور c:/format c:/s ديسك را فرمت كرد.

اگر تخصيص بخشي از فضاي ديسك به پارتيشن نخستين مورد نظر باشد بايد در مرحله سوم از روش پيش گفته، حرف n را تايپ كرد تا منوي ديگري ظاهر شود .

در اين منو كل فضاي قابل استفاده ديسك نمايش داده مي شود در حالت پيش گزيده كل فضا به پارتيشن تخصيص داده مي شود ، اما در اين مرحله هر اندازه دلخواهي را مي توان وارد كرد .

پس از خروج از FDSK با همان فرمان مرحله پيش بايد  ديسك را فرمت كرد.

ايجاد پارتيشن توسعه يافته DOS

در هر پارتيشن توسعه يافته DOS حداكثر 23 درايو منطقي مي توان پديد آورد . DOS با درايو هاي منطقي بسان يك درايو جداگانه برخورد مي كند . در هر پارتيشن توسعه يافته حداقل يك درايو منطقي بايد ايجاد كرد. براي ايجاد پارتيشن توسعه يافته DOS بايد به گونه زير عمل كرد:

1-          انتخاب گزينه نخست از منوي اصلي FDISK .

2-          انتخاب گزينه دوم از منوي پديدار شده تا منوي ديگر ظاهر شود كه فضاي پيش گزيده اختصاص يافته به پارتيشن توسعه يافته در آن نشان داده شده است . اگر اندازه پيش گزيده مناسب است بايد كليد Enter را فشار داد و گرنه نخست بايد اندازه مورد نظر را وارد كرد و سپس كليد Enter را فشار داد.

پس از ايجاد پارتيشن مي توان چند درايو منطقي روي آن پديد آورد.

ايجاد درايو منطقي در پارتيشن توسعه يافته Dos

براي ذخيره اطلاعات در پارتيشن توسعه يافته ، ايجاد درايو هاي منطقي ضروري است براي ايجاد درايو هاي منطقي به شيوه زير عمل مي كنيم :

1-          ايجاد پارتيشن توسعه يافته

2-          وارد كردن اندازه درايو منطقي با استفاده از منوي Create Logical Drive  كه پس از گزينش انتخاب اول از منوي اصلي پديدار مي شود و سپس فشردن كليد Enter

ايجاد درايو منطقي را تا پايان فضاي پارتيشن توسعه يافته مي توان ادامه داد . پس از اتمام فضاي پارتيشن توسعه يافته ، منو اصلي FDISK پديدار مي شود . پس از ايجاد درايو منطقي بايد آن را فرمت كرد .(تمام درايو ها را يك به يك با دستور Format  فرمت مي كنيم )

حذف پارتيشن يا درايو منطقي

گاهي لازم است كه اندازه پارتيشن تغيير داده شود براي اين كار بايد پارتيشن ها را حذف و دوباره ايجاد كرد. حذف پارتيشن اطلاعات آن را از ميان مي برد پس همواره تهيه نسخه پشتيبان لازم است اما اگر پارتيشن توسعه يافته DOS حذف شود اطلاعات پارتيشن نخستين DOS از ميان نمي رود، براي حذف پارتيشن نخستين DOS بايد نخست درايوهاي منطقي پارتيشن توسعه يافته و سپس خود پارتيشن توسعه يافته را حذف كرد. حذف يك درايو منطقي هم اثري روي اطلاعات درايوهاي ديگر ندارد.

اگر درايوي كه نام آن از حرف ديگر كه كوچكتر است حذف شود حرف نام درايوهاي ديگر خودبه خود تغيير مي كند براي نمونه اگر از ميان سه درايو D  ، E ، F درايو D حذف شود درايو E به D و درايو F به E تبديل مي شود .

براي حذف يك پارتيشن يا درايو منطقي بايد به گونه زير عمل كرد :

1-          گزينش انتخاب سوم از منوي اصلي FDISK تا منوي حذف پديدار شود.

2-          وارد كردن شماره انتخابي مورد نظر (FDISK اخطار مربوط به از ميان رفتن اطلاعات را صادر كند ).

3-          وارد كردن حرف نام و برچسب درايوي كه بايد حذف شود (FDISK دوباره هشدار مي دهد و از كاربر تاييد مي خواهد ).

4-          فشردن كليد Y  براي حذف نخستين يا درايو .

اگر پارتيشن نخستين حذف شده باشد بايد پيش از خروج از FDISK  دوباره آن را پديد آورد.

گزینش پارتیشن فعال

سیستم عامل درون پارتیشن فعال قرار دارد و به هنگام راه اندازی کامپیوتر به حافظه برده می شود. اگر پارتیشن نخستین دربردارنده همه فضای دیسک نباشد پارتیشن فعال باید توسط FDISK مشخص شود برای این عمل به صورت زیر عمل می کنیم:

1. گزینش انتخاب دوم از منوی اصلی FDISK تا منوی دربردارنده وضعیت پارتیشن ها پدیدار شود که پارتیشن فعال با حرف A مشخص شده است و در حالت پیش فرض پارتیشن جاری است.

2. انتخاب و وارد کردن پارتیشن دلخواه به عنوان پارتیشن فعال

3. فشردن کلید ESC و برگشتن به منوی اصلی FDISK

فرمت كردن ديسك سخت پس از اجراي برنامه FDISK

فرمت کردن دیسک پس از اجرای برنامه FDISK

اگر چنانچه با بهره گيري از FDISK اندازه يكي از پارتيشن هاي DOS تغيير داده شود و سپس خروج از آن انجام شود پيام System will restart صادرمي شود . اگر اندازه پارتيشن نخستين DOS تغيير كرده باشد بر پايه پيامي از FDISK بايد سيستم را از درايو A راه اندازي كرد.

پس از به كار گيري FDISK بايد هر پارتيشن ايجادي يا تغيير يافته را فرمت كرد . اگر عمل فرمت انجام نشود به هنگام كار پيام Invalid media type صادر مي شود.

براي فرمت كردن پارتيشن نخستين DOS بايد سوئيچ S را به همراه FORMAT به كار برد تا فايل هاي سيستم به آن منتقل شود . در فرمت كردن ديسك سخت هر پارتيشن را بايد جداگانه فرمت كرد .

 

حال هارد ديسك ما آماده نصب سيستم عامل و برنامه هاي كاربردي ديگر است .

 

وب گستر

تجارت الكترونيكی

آموزش الکترونیکی

نرم  افزار

قیمت قطعات

خدمات وب

آموزش

    هک

    گوگل

    شبکه

سرگرمی

    جوک فارسی

    موسیقی

راهنمای میانه

    معرفی میانه

    آثار تاریخی میانه

    نقاط دیدنی میانه

    نقشه میانه

گالری عکس

سایت ها و وبلاگاهای برتر

راهنمای خرید قطعات

 اشتغال

    مراکز کاریابی

    آگهی استخدام

 

بهترین کیفیت تصویر 768*1024 و IE6.0

Copyright © 2003-2006 Webgostar! Inc. All rights reserved.

Email : WebMaster@Webgostarco.com

Designed By: Amir